Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Uzņemšana brīvajās vietās 11. un 12. klasēs

2022./2023.mācību gadam 11.klasē ir brīvas 2 vietas Dabaszinātņu A virzienā; 12.klasē - 5 vietas Dabaszinātņu A virzienā un 8 vietas Eiropas studiju virziena programmā;

Pieteikuma veidlapa uzņemšanai 11.klasē šeit, 12.klasē šeit.

Pieteikuma veidlapa un liecības/u kopija/as jānosūta uz uznemsana@rag.lv. Uzņemšanas komisija izvērtē pretendenta iepriekš apgūto mācību priekšmetu atbilstību pretendenta izvēlētajai izglītības programmai un uz pieteikumā norādīto e-pastu nosūta uzaicinājumu vai atteikumu kārtot iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījums uzņemšanai uz brīvajām vietām RAĢ 11. un 12.klasē notiek 17.augustā plkst. 10:00.

Iestājpārbaudījuma laiks 180 minūtes: angļu val. (lasīšana, rakstīšana, valodas lietojums, klausīšanās) un matemātika; 12.klasē - arī padziļinātai apguvei izvēlētie priekšmeti. Iestājpārbaudījuma programmma.

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) un stundu plāns