Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
ieejas_bilde-2

Information for non-Latvian speakers about studies at Riga English Grammar School (REGS)

Par uzņemšanu 1.klasē: 

Saskaņā ar Rīgas Domes saistošiem noteikumiem Nr.137 27.01.2015 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" un Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 4. punktu un 43. panta 3. daļu Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu, kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodošanas faktu).

Skolēnu uzņemšana 2-9. un 11.-12.klasē notiek uz brīvajām vietām: 2.-9.klašu skolēnu vecāki iesniedz iesniegumu un vietas atbrīvošanās gadījumā tā tiek piedāvāta rindas kārtībā. 11.-12.klasē iesniegumam pievieno iepriekšējo liecību un/vai sekmju izrakstu. 

Izglītības programmas:

Pamatizglītības programmas stundu plāns (programma 2021/2022 mācību gadā tiek īstenota 3., 6., 9.klasēs)

Rīgas Angļu ģimnāzijas pamatizglītības programma ar padziļinātu angļu valodas apguvi (21017111) (2021/2022 mācību gadā 1., 2., 4., 5., 6., 7. un 8.klasēs) un stundu plāns

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas (31013011) stundu plāns (programma 2021/2022 mācību gadā tiek īstenota 12.klasēs)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (31011011) stundu plāns (programma 2021/2022 mācību gadā tiek īstenota 12.klasēs)

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) (programma 2021/2022 mācību gadā tiek īstenota 10. un 11.klasēs) un stundu plāns

Uzņemšana 10.-12.klasēs

Vidējā izglītībā piedāvāta izglītības programma 2 virzienos: Dabaszinātņu (apakšvirzieni A un B) un Eiropas studiju (ar un bez 3.svešvalodas) virziens.

Uzņemšanas noteikumi 10.-12.klasē

RAĢ vidējās izglītības programmas piedāvājums: videoizklāsts vai prezentācija

Mācību plānu vidusskolas izvēlēm skatiet šeit!

Vidusskolas mācību programmas modelēšana

Rīgas Angļu ģimnāzijas vide: 2020.gadā realizēts projekts, kurā uzcelts jauns mācību korpuss, renovēta Borherta muižas ēka un palīgēka, kā arī labiekārtota skolas teritorija, iekārtojot sporta laukumus, mācību un atpūtas zonas. Video par ģimnāzijas apkārtni un telpām pēc celtniecības.

Atvērto durvju dienas 16.-17.marts

16.martā tiešsaistes sarunas par mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijā

 

17.martā 16:00-18:00 interesentiem iespēja iepazīties ar mācību telpām (uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu un ievērojot epidemioloģisko drošību).

Iknedēļas tiešsaistes sarunas ar direktori par izglītības programmām un uzņemšanu, sākot at 7.februāri, katru pirmdienu plkst. 18:00-18:30; pievienoties sarunai šeit!