Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
ieejas_bilde-2

Information for non-Latvian speakers about studies at Riga English Grammar School (REGS)

Par uzņemšanu 1.klasē: 

Saskaņā ar Rīgas Domes saistošiem noteikumiem Nr.137 27.01.2015 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" un Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 4. punktu un 43. panta 3. daļu Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu, kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodošanas faktu).

Skolēnu uzņemšana 2-9. un 11.-12.klasē notiek uz brīvajām vietām: 2.-9.klašu skolēnu vecāki iesniedz iesniegumu un vietas atbrīvošanās gadījumā tā tiek piedāvāta rindas kārtībā. 11.-12.klasē iesniegumam pievieno iepriekšējo liecību un/vai sekmju izrakstu. 

Uzņemšana 10.klasē 2021:

Uzņemšana 10.klasēs ir noslēgusies. Uzņemti ir visi skolēni, kas iesnieguši medicīnas dokumentus un uzrādījuši izglītības dokumentu oriģinālus uzņemšanas komisijai. Piederība RAĢ datubāzē tiks reģistrēta līdz 20. augustam.

Vidējā izglītībā piedāvāta izglītības programma 2 virzienos: Dabaszinātņu (apakšvirzieni A un B) un Eiropas studiju (ar un bez 3.svešvalodas) virziens.

RAĢ vidējās izglītības programmas piedāvājums: videoizklāsts vai prezentācija

Mācību plānu vidusskolas izvēlēm skatiet šeit!

Vidusskolas mācību programmas modelēšana

Uzņemšanas noteikumi 10.-12.klasē

Uzņemšanas algoritms: Ievadiet savus rezultātus (prognozētās gada atzīmes un kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātu) un aprēķiniet iespēju mācībām RAĢ 10.klasē! Ievērojiet, ka uzņemšanas noteikumi paredz sekmīgus vērtējumus visos mācību priekšmetos (tai skaitā abās iestājpārbaudījuma daļās)!

Programmas (programmu stundu plānus skatīt šeit!), kuru īstenošana 2020./2021.mācību gadā turpinās 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12.klasēs:

Visās programmās piedāvājam apgūt krievu vai vācu (atsevišķās klašu grupās fakultatīvi franču valodu).

Rīgas Angļu ģimnāzijas vide: 2020.gadā realizēts projekts, kurā uzcelts jauns mācību korpuss, renovēta Borherta muižas ēka un palīgēka, kā arī labiekārtota skolas teritorija, iekārtojot sporta laukumus, mācību un atpūtas zonas. Video par ģimnāzijas apkārtni un telpām pēc celtniecības.