Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
ieejas_bilde-2

Information for non-Latvian speakers about studies at Riga English Grammar School (REGS)

Rīgas Angļu ģimnāzijas vide: 2020.gadā realizēts projekts, kurā uzcelts jauns mācību korpuss, renovēta Borherta muižas ēka un palīgēka, kā arī labiekārtota skolas teritorija, iekārtojot sporta laukumus, mācību un atpūtas zonas. Video par ģimnāzijas apkārtni un telpām pēc celtniecības.

 

Iknedēļas tiešsaistes sarunas ar direktori par izglītības programmām un uzņemšanu, sākot at 7.februāri, katru pirmdienu plkst. 18:00-18:30; pievienoties sarunai šeit!

Par uzņemšanu 1.klasē: 

Saskaņā ar Rīgas Domes saistošiem noteikumiem Nr.137 27.01.2015 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" un Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 4. punktu un 43. panta 3. daļu Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu, kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodošanas faktu).

Iesnieguma forma te.

Vairāk informācijas par reģistrāciju mācībām Rīgas valstspilsētas izglītības iestāžu 1.klasē

Pārbaudi/atrodi savai dzīvesvietai piesaistīto mikrorajona skolu te.

Iesniegums (elektroniski parakstīts) iesniedzams, nosūtot to uz rag@riga.lv (ja iesniedzējam nav elektroniskā paraksta, šeit vadlīnijas: kā iegūt eParaksta mobile versiju)

Uzņemšanas iesnieguma forma 1.klasē tiem, kuri saņēmuši apstiprinājumu, ka var tikt uzņemti 1.klasē, skatiet šeit!

Skolēnu uzņemšana 2-9. notiek uz brīvajām vietām: 2.-9.klašu skolēnu vecāki iesniedz iesniegumu un vietas atbrīvošanās gadījumā tā tiek piedāvāta rindas kārtībā. 7.klasēs prioritāri tiek uzņemti Rīgas valstspilsētas skolēni, kas pabeiguši sākumizglītības programmu izglītības iestādē, kurā pamatizglītība netiek nodrošināta.

Izglītības programmas:

Pamatizglītības programmas stundu plāns (programma 2021/2022 mācību gadā tiek īstenota 3., 6., 9.klasēs)

Rīgas Angļu ģimnāzijas pamatizglītības programma ar padziļinātu angļu valodas apguvi (21017111) (2021/2022 mācību gadā 1., 2., 4., 5., 6., 7. un 8.klasēs) un stundu plāns

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas (31013011) stundu plāns (programma 2021/2022 mācību gadā tiek īstenota 12.klasēs)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (31011011) stundu plāns (programma 2021/2022 mācību gadā tiek īstenota 12.klasēs)

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) (programma 2021/2022 mācību gadā tiek īstenota 10. un 11.klasēs) un stundu plāns

Uzņemšana 10.-12.klasēs

Vidējā izglītībā piedāvāta izglītības programma 2 virzienos: Dabaszinātņu (apakšvirzieni A un B) un Eiropas studiju (ar un bez 3.svešvalodas) virziens.

Uzņemšanas noteikumi 10.-12.klasē

RAĢ vidējās izglītības programmas piedāvājums: videoizklāsts vai prezentācija

Mācību plānu vidusskolas izvēlēm skatiet šeit!

Uzņemšanas algoritms 10. klasē.

Laika grafiks iestājai RAĢ 10.klasē: 

Iestājpārbaudījums un uzņemšana 10. klasē 2022./23.m.g.

Norises laiks:


Iestājpārbaudījums uz Rīgas valsts ģimnāziju un vidusskolu 10.klasēm notiks 03.06.2022. plkst.10.00, papildtermiņš (saslimušajiem) 14.06.2022. plkst.10.00.

Iestājpārbaudījuma formāts:

Iestājpārbaudījumā būs 2-3 daļas (pēc izglītojamā izvēles un skolu prasībām uzņemšanai 10.klasē):
1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu);
2.daļa: matemātika (optimālais līmenis);
3.daļa: matemātika (augstākais līmenis).
            Ir iespējami tikai 3 izvēļu varianti:
1) 1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis);
2) 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis);
3) 1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis).

Lai iestātos Rīgas Angļu ģimnāzijā, obligāti jākārto 1. daļa – angļu valoda un 2. daļa – matemātika (optimālais līmenis).
3. daļa – matemātika (augstākais līmenis) nav obligāta, taču tās rezultāts dod papildpunktus, pretendējot mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijas Dabaszinātņu virziena programmās.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam un norises noteikumi šeit!

• Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem notiks elektroniski, aizpildot reģistrēšanās anketu Departamenta tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv, un tā uzsākta 20.maijā. 

RD IKSD mājas lapā ir publicēta INFORMĀCIJA par pieteikšanos apvienotajam iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā. RD IKSD mājas lapas sadaļā “PAPILDU INFORMĀCIJA” ir ievietota informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu. Informācija tiek papildināta!

• Iestājpārbaudījumu var kārtot jebkurā Rīgas skolā.
• Iestājpārbaudījuma ilgums 3.5 stundas, neieskaitot starpbrīžus. Ja pretendents nokavē iestājpārbaudījuma sākuma, viņam ir tiesības iesaistīties pārbaudījuma norisē, taču iestājpārbaudījuma izpildes laiks netiek pagarināts.
• Katrs iestājpārbaudījuma kārtotājs eksāmena laikā saņem identifikācijas kodu, kuru pēc tam nepieciešams norādīt vecāku iesniegumā izvēlētās vidusskolas uzņemšanas komisijai.

 

 Uzņemšana 11. un 12.klasē uz brīvajām vietām:

Informācija par brīvajām vietām 11. un 12.klasēs 2022./2023.mācību gadā tiks publicēta 1.jūnijā.

Pretendents uz brīvo vietu:

1) iesniedz iesniegumu uzņemšanas komisijai uznemsana@rag.lv, pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina apgūto 10.-11.klasē;

2) kārto iestājpārbaudījumu (latviešu valoda, angļu valoda, matemātika un programmas virzienam raksturīgie priekšmeti) 6.jūnijā plkst. 10:00 - 12:30 vai augustā (datums tiks precizēts).

Informācija par uzņemšanu vai atteikumu tiek sniegta 5 darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma.