Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
ieejas_bilde-2

Information for non-Latvian speakers about studies at Riga English Grammar School (REGS)

Par uzņemšanu 1.klasē: 

Saskaņā ar Rīgas Domes saistošiem noteikumiem Nr.137 27.01.2015 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" un Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 4. punktu un 43. panta 3. daļu Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu, kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodošanas faktu).

Skolēnu uzņemšana 2-9. un 11.-12.klasē notiek uz brīvajām vietām: 2.-9.klašu skolēnu vecāki iesniedz iesniegumu un vietas atbrīvošanās gadījumā tā tiek piedāvāta rindas kārtībā. 11.-12.klasē iesniegumam pievieno iepriekšējo liecību un/vai sekmju izrakstu. 

Informācija par brīvajām vietām 11.-12.klasē:

2021./2022.mācību gadam 11.klasē ir 3 brīvas vietas programmā Dabaszinātņu B un 6 vietas Eiropas studiju programmā; 12.klasē - 1 vieta Matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju programmā un 4 vietas vispārizglītojošajā programmā.

Pieteikuma veidlapa uz 11.klasi: šeit.

Pieteikuma veidlapa uz 12.klasi: šeit.

Pieteikuma veidlapa un liecības kopija jānosūta uz uznemsana@rag.lv līdz 7.06 plkst. 13:00. Uzņemšanas komisija izvērtē pretendenta iepriekš apgūto mācību priekšmetu atbilstību pretendenta izvēlētajai izglītības programmai un līdz 8. jūnija plkst. 10:00 uz pieteikumā norādīto e-pastu nosūta uzaicinājumu vai atteikumu kārtot iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījums (matemātikā un angļu valodā) uzņemšanai uz brīvajām vietām RAĢ 11. un 12.klasē notiek 11.jūnijā plkst. 10:00.

Iestājpārbaudījuma laiks 180 minūtes: angļu val. (lasīšana, rakstīšana, valodas lietojums, klausīšanās) un matemātika.

Kombinētā iestājpārbaudījuma programmu, skatīt te.

IEVĒRO!!!: Lai piedalītos iestājpārbaudījumā, uzrādāms negatīvs Covid-19 siekalu tests, kas veikts ne ilgāk kā 72 stundas pirms iestājpārbaudījuma, vai apliecinājums par citiem nosacījumiem attiecībā uz Covid-19 drošību.

Iestājpārbaudījumā nedrīkst piedalīties personas, kurām noteikta pašizolācija, izolācija vai mājas karantīna, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

 Skolēnam uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem:

  • Personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) vai skolēna apliecība (skolēna karte);
  • Personīgie rakstāmpiederumi, lineāls;
  • Personīgie mutes un deguna aizsegi (maskas);
  • COVID-19 negatīvs testa rezultāts vai ģimenes ārsta izziņa par pārslimotu SARS-CoV-2 vīrusa infekciju.
 

Uzņemšana 10.klasē 2021:

Vidējā izglītībā piedāvāta izglītības programma 2 virzienos: Dabaszinātņu (apakšvirzieni A un B) un Eiropas studiju (ar un bez 3.svešvalodas) virziens.

RAĢ vidējās izglītības programmas piedāvājums: videoizklāsts vai prezentācija

Mācību plānu vidusskolas izvēlēm skatiet šeit!

Vidusskolas mācību programmas modelēšana

Uzņemšanas noteikumi 10.-12.klasē

Uzņemšanas algoritms: Ievadiet savus rezultātus (prognozētās gada atzīmes un kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātu) un aprēķiniet iespēju mācībām RAĢ 10.klasē! Ievērojiet, ka uzņemšanas noteikumi paredz sekmīgus vērtējumus visos mācību priekšmetos (tai skaitā abās iestājpārbaudījuma daļās)!

Iknedēļas sarunas ar skolas direktori par vidējās izglītības programmas piedāvājumu 2021./2022.mācību gadā pirmdienās 18.00-18.30:  https://ej.uz/RAG-vsk-sarunas

Programmas (programmu stundu plānus skatīt šeit!), kuru īstenošana 2020./2021.mācību gadā turpinās 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12.klasēs:

Visās programmās piedāvājam apgūt krievu vai vācu (atsevišķās klašu grupās fakultatīvi franču valodu).

2020./2021.mācību gadā 1., 4., 7., 10. klasēs ir uzsāktas īstenot jaunas izglītības programmas:

 

Rīgas Angļu ģimnāzijas vide: 2020.gadā realizēts projekts, kurā uzcelts jauns mācību korpuss, renovēta Borherta muižas ēka un palīgēka, kā arī labiekārtota skolas teritorija, iekārtojot sporta laukumus, mācību un atpūtas zonas. Video par ģimnāzijas apkārtni un telpām pēc celtniecības.