Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Noslēgusies RAĢ dalība Erasmus+ projektā “RAĢ kapacitātes stiprināšana kompetenču pieejas īstenošanai”

31. 08. RAĢ ir noslēgusi dalību kārtējā Erasmus+ projektā. Dalība Erasmus+ projektam “RAĢ kapacitātes stiprināšana kompetenču pieejas īstenošanai” (projekta Nr. 2020-1-LV01-KA101-077253) tika pieteikta jaunā izglītības satura ieviešanas pārmaiņu periodā. Rīgas Angļu ģimnāzijā bija nepieciešams spēcinājums vairākos stratēģiski svarīgos virzienos, lai pilnvērtīgi ieviestu kompetenču pieeju un veicinātu augsta līmeņa mācīšanās prasmes skolēniem, mācoties gan multimodālā, gan iekļaujošā mācību vidē, kurā ikvienam ir iespējams attīstīt savu potenciālu.

Dalība projektā ir papildinājusi 20 pedagogu individuālās kompetences četros galvenos virzienos:

Projekta mērķis bija stiprināt RAĢ kapacitāti efektīvam darbam izglītības pārmaiņu procesā saistībā ar jaunā izglītības satura ieviešanu. Izpētot pedagogu kompetenču plaisas un jaunā satura nostādnes, tika atlasītas mācību vajadzības un tām atbilstīgi piemeklētas pilnveides iespējas. Mobilitāšu ietvaros tika īstenota pedagogu profesionālā pilnveide kursos un labās prakses pārņemšana ēnošanas ietvaros. Izmantojot mācību iespējas kursos, tika uzlabotas pedagogu profesionālās iemaņas, papildinot tās ar izpratni par pedagoģisko praksi dažādās Eiropas valstīs.

Pedagogi četros galvenos aspektos kursos un ēnošanā ir stiprinājuši izpratni par:

Projekta aktivitātēs ir izveidojies jauns pamats pedagoģiskām iniciatīvām un iestrādnes jauniem staptautiskiem skolu sadarbības projektiem. Savukārt, internacionāla vide veicinājusi pedagogu Eiropas piederību, starpkultūru izpratni un rosinājusi turpmāk veidot jaunas sadarbības formas un radīt jaunas vērtības.

Projekta rezultāti, jaunajam mācību gadam iesākoties, jau ir izplatīti RAĢ metodisko jomu sanāksmēs, skolas labās prakses pieredzes apmaiņas seminārā 18.08. un labās prakses pieredzes apmaiņas seminārā Dobeles Valsts ģimnāzijā 19.08.