Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Skolas Psihologi

  • Konsultē skolēnus, vecākus, pedagogus un citus iestādes darbiniekus saistībā ar izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumiem, kas ietekmē mācību procesu, kā arī sniedz atbalstu skolēnu adaptācijas procesā, izglīto skolēnus, vecākus un pedagogus psiholoģijas jautājumos.
  • Veic skolēnu psiholoģisko izpēti, to rakstveidā saskaņojot ar izglītojamā vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem, gadījumos, kad skolēniem vērojamas grūtības mācību vai uzvedības jomā.
  • Sniedz rakstisku atzinumu par skolēna psiholoģiskās izpētes rezultātiem gadījumos, kad nepieciešams skolēnam nodrošināt atbalsta pasākumus izglītības procesā un valsts pārbaudes darbos, vai to pieprasījusi cita kompetentā iestāde (bāriņtiesa, tiesībsargājošās iestādes u.c.).
  • Sagatavo ieteikumus skolēnu mācību, audzināšanas, uzvedības un emocionāla rakstura grūtību gadījumos, sadarbojoties ar pedagogiem, vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem, atbalsta personālu.
  • Sniedz psiholoģisko palīdzību krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamo grupām, izglītojamā vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem.
  • Psihologs savā darbā ievēro konfidencialitātes principu attiecībā pret klientu un viņa sniegto informāciju, izņemot gadījumus, ja klients apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību.

 

RAĢ PSIHOLOGI:

Estere Treimane - Izglītības psiholoģe 1.-5.klašu grupā 

e-pasts: estere.treimane@rag.lv 

Līga Ezeriņa - Izglītības psiholoģe 6.-12.klašu grupā 

e-pasts: liga.ezerina@rag.lv