Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Nomas tiesības

INFORMĀCIJA PAR NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA NOMU RĪGĀ, ZVĀRDES IELĀ 1

30.11.2018. Rīgas Angļu ģimnāzija noslēdza nekustāmā īpašuma Rīgā, Zvārdes ielā 1 (iznomājamā platība 2 kvadrātmetri), būves kadastra apzīmējums 01000550039001, nomas līgumu ar SIA "Kafijas pasaule", reģistrācijas Nr. 40103476661, nomas maksa EUR 204.00 (bez PVN) mēnesī, ar termiņu līdz 30.11.2024.