Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Brīvlaiks – tā ir iespēja sadarboties un dalīties pieredzē

26. oktobrī skolā notika horizontālās sadarbības (HS) grupu nodarbības. Skolotāji tikās darbsemināros, lai dalītos ar labās prakses piemēriem un pastāstītu, kā sokas ar pilnveidotā mācību satura apguvi dažādos vecumposmos.

Kopīgi izvērtējām, cik interesantas un daudzveidīgas pieejas un metodes izmanto kolēģi. Dzirdējām piemērus starpdisciplināro stundu organizēšanā. 1. – 3. klašu sadarbības grupā skolotāji dalījās ar pieredzi dabas zinību stundu vadīšanā, kuras notika Pētniecības centrā. Lieliskus piemērus minēja 2.klašu audzinātājas par komplekso stundu, kurā, mainot stundas norises vidi, varēja sasniegt labus rezultātus. Šī pieredze parādīja, kā palielinās skolēnu motivācija mācīties. Lieliska sadarbība izpratnes padziļināšanā īstenojās 2.klašu audzinātajām, sadarbojoties ar sporta skolotājiem. Sporta skolotājs L.Laukakmens demonstrēja, kā dabas zinībās apgūtas prasmes par laikapstākļu novērošanu tika stiprinātas arī sporta stundās.

 

4.- 6.klašu grupās skolotāji dalījās pieredzē, kā izdevās dažādi stundu organizācijas veidi, klases saliedēšanas elementi un atbalsta pasākumi skolēnu mācību prasmju stiprināšanā. Skolotāji apsprieda pētniecisko darbu izveides principus un laika plānošanu šī darba paveikšanai.

 

Par pētniecisko darbu izstrādi un norisi sarunas turpinājās arī 7. – 9. klašu un 10. – 12. klašu sadarbības grupās.

10. - 12. klašu pedagogu sanāksmē pārrunājām paveikto 11. un 12. klašu skolēnu patstāvīgajā pētnieciskajā darbībā un plānojām turpmākās aktivitātes. 30. septembrī 12.klašu skolēni iepazīstināja pedagogus un 11. klašu skolēnus ar projekta darbu idejām, kuras realizēs katrs sava padziļinātā kursa ietvaros - visvairāk projektu darbu plānots padziļinātā kursa "Sociālās zinātnes II" ietvaros. 21. oktobrī 11. klašu skolēni prezentēja patstāvīgai pētnieciskai darbībai izraudzītās tēmas - visvairāk ideju bioloģijas jomā. Nākošajās skolēnu pētnieciskajās konferencēs, kas plānotas 2. semestrī, dalībnieki būs arī 10. klašu skolēni, kas iedvesmosies pētniecībai.

 

Prieks un gandarījums par sadarbību un iedvesmu turpmākajam darba cēlienam.